link 2

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Deze wet is op 1 december 1998 in werking getreden en is bedoeld om schuldenaren na een periode van ongeveer drie jaar een schone lei te verlenen.
Omdat voor de komst van deze wet veel particulieren failliet werden verklaard en er geen tweede kans bestaat bij natuurlijke personen in tegenstelling tot rechtspersonen (B.V. etc.), heeft de wetgever besloten de faillissementwet hierop aan te passen.

Een natuurlijk persoon kan een verzoekschrift (ex artikel 284 Faillissementswet) indienen bij de rechtbank voor toepassing van de WSNP. Een verzoekschrift wordt in principe altijd verzorgd door een schuldhulpverlener die het minnelijke traject heeft uitgevoerd.

Tijdens een toelatingszitting bij de rechtbank wordt door de rechter-commissaris besloten of verzoeker definitief worden toegelaten tot de WSNP en benoemt vervolgens een rechter-commissaris en een bewindvoerder.

Onze bewindvoerders WSNP voeren uitsluitend deze wet uit. Een bewindvoerder of Sociaal.nl Schuldsanering wordt in een zaak benoemd door de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Midden Nederland, Noord Nederland, Oost Nederland, Oost Brabant en Zeeland-West Brabant.

Taak van Bewindvoerder

De taak van de Bewindvoerder is in eerste instantie het inventariseren van de schulden, het beheren van de boedel en het controleren van de inkomsten. Daarnaast controleert de bewindvoerder of de verplichtingen tijdens de regeling worden nagekomen. De bewindvoerder heeft een onafhankelijke functie en is geen
hulpverlener maar een toezichthouder. De bewindvoerder brengt periodiek schriftelijk verslag uit aan de Rechtbank, deze verslagen zijn openbaar. De bewindvoerder houdt contact met de schuldeisers en behartigt hun belangen.