link 2

Schuldhulp

Sociaal.nl Schuldsanering is als lid van De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) een gespecialiseerde organisatie die verschillende diensten aanbiedt op het gebied van schuldhulpverlening. De dienstverlening vormt een cruciaal onderdeel van de gewenste ketenzorg. Door de jarenlange ervaring die Sociaal.nl Schuldsanering heeft opgedaan, is Sociaal.nl Schuldsanering in staat de verschillende diensten op een professionele wijze uit te voeren en daarbij rekening te houden met de belangen en de wensen van de opdrachtgever.

Sociaal.nl Schuldsanering voert in opdracht van verschillende gemeenten en werkgevers in Nederland integrale schuldhulpverlening uit. Ook helpen wij gemeenten regelmatig bij het wegwerken van de wachtlijsten. Sociaal.nl Schuldsanering biedt de trajecten aan conform de richtlijnen van de NVVK en de Gemeentelijke wet schuldhulpverlening (Wgs). Sinds december 2012 is Sociaal.nl Schuldsanering tevens gecertificeerd door de NVVK.

Integrale schuldhulpverlening
Het organiseren van schuldhulpverlening valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij hebben daarin een grote mate van beleidsvrijheid wat betreft de inrichting van de organisatie van schulphulpverlening. De organisatie en werkwijze wordt voornamelijk bepaald door het aantal inwoners van de betreffende gemeente en de waarde die de gemeente hecht aan het bestrijden van deze problematiek. Aangezien schuldenproblematiek niet langer als een incidenteel probleem kan worden beschouwd, is een integrale aanpak gewenst. Een integrale aanpak van schuldhulpverlening heeft zowel een preventieve als curatieve werking, zoals minder uitval tijdens het traject en vermindering van recidive. Naast de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten kan een goede integrale aanpak tevens leiden tot besparingen.

Onze dienstverlening aangaande schuldhulpverlening hebben wij in deeltrajecten opgesplitst. Hierbij bieden wij een integraal pakket van schuldhulpverlening aan waarin wij tot nu toe veel ervaring en kennis hebben opgebouwd. Door een efficiënte werkwijze en flexibele instelling van de medewerkers kan Sociaal.nl Schuldsanering garanderen dat er geen wachtlijsten zijn voor het in behandeling nemen en het uitvoeren van alle deeltrajecten. Daarnaast kunnen wij door onze vraag en resultaatgerichte werkwijze een lage uitval en een hoog slagingspercentage garanderen.

Uiteraard is het van belang dat de hulp niet volledig gericht is op de financiële problematiek. Er zal veel aandacht moeten worden besteed aan preventie door middel van tijdige signalering door schuldeisers, voorlichting en registratie. Om effectief en efficiënt de schuldproblematiek te kunnen aanpakken is de centrale regie over het schuldhulpverleningstraject zeer belangrijk. Voor de regievoering kan bijvoorbeeld een casemanager worden aangesteld. De casemanager is verantwoordelijk voor het schuldhulpverleningstraject vanaf intake tot en met de nazorg.

Preventie
Om te voorkomen dat iemand in een situatie terecht komt dat hij of zij en beroep moeten doen op integrale schuldhulpverlening kunnen diverse preventieve activiteiten worden uitgevoerd. Preventie is volgens de visie van Sociaal.nl Schuldsanering onlosmakelijk verbonden aan een goede integrale aanpak. Onze preventieve activiteiten zijn gericht op potentiële schuldenaren, recidivisten en externe instanties. Preventieve activiteiten worden door Sociaal.nl Schuldsanering ontwikkeld en uitgevoerd indien daar vraag naar is vanuit de opdrachtgever of onze eigen organisatie. Zo hebben wij in verschillende
gemeenten convenanten afgesloten met woningbouwverenigingen, bijvoorbeeld in het kader van een tweede-kansbeleid. Daarnaast hebben wij ervaring opgedaan in het geven van voorlichting op scholen en het geven van voorlichting en workshops aan consulenten van sociale diensten, vrijwilligers, schuldeisers en hulpverleners.

Minnelijke schuldregeling
De schuldregeling (fase 2) wordt uitgevoerd volgens het 120-dagen model. Dit model geeft de theoretische looptijd van een aanvraag schuldregeling, gerekend vanaf het moment van aangaan van de overeenkomst tot en met het resultaat. Dit model maakt het mogelijk concrete en resultaatgerichte afspraken te maken.

Bepalen aflossingscapaciteit
De schuldregeling zal aanvangen nadat de schuldregelingsovereenkomst is getekend. Vanaf dat moment  wordt het inkomen van de cliënt ingehouden en de cliënt ontvangt een budget om van te leven: Het Vrij Te Laten Bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op 90% van de bijstandsnorm, vermeerderd met een aantal correcties. De rest van het inkomen, de aflossingscapaciteit, wordt gereserveerd voor alle schuldeisers. Dit wordt financieel beheer genoemd. Voor het berekenen van het VLTB wordt de recofa-rekenmethode toegepast, met als ondergrens een aflostabel welke door de NVVK beschikbaar is gesteld.

Schuldeisers aanschrijven
Aan alle schuldeisers wordt schriftelijk medegedeeld dat de cliënt zich heeft aangemeld voor een schuldregeling. Daarnaast wordt verzocht eventuele invorderingsmogelijkheden te staken en er wordt gevraagd om een opgave te verstekken van de openstaande vordering. Op deze manier wordt een overzicht verkregen van de gehele schuldpositie.

Betalingsvoorstel
Op basis van de aflossingscapaciteit, de totale schuld en de looptijd van 36 maanden wordt er een betalingsvoorstel gedaan aan de schuldeisers. Dit voorstel bedraagt een aflossing van een bepaald percentage van de openstaande vordering tegen finale kwijting voor het restant. De schuldeisers worden schriftelijk verzocht akkoord te gaan met het betalingsvoorstel.

Dwangakkoord
Indien slechts een klein deel van de schuldeisers niet akkoord gaat met het betalingsvoorstel, dan kan er middels een verzoek tot het toepassen van een dwangakkoord bij de rechtbank alsnog een minnelijke regeling worden afgedwongen. De rechter kan besluiten deze schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met het minnelijke voorstel.

Afronden fase 2
Bij akkoord van alle schuldeisers start het minnelijke traject voor een periode van 3 jaar gerekend vanaf de start van fase 2. Indien de schuldeisers niet akkoord zijn volgt een afgifte ex. art 285 Fw. verklaring voor toepassing van de WSNP. Wij hanteren voor het opstellen van het verzoek ex. art 285 Fw. de standaard van de Raad van Rechtsbijstand.

Hercontrole schuldregeling
Eens per jaar wordt er een heronderzoek uitgevoerd, het inkomen van cliënt wordt opnieuw getoetst en de aflossingscapaciteit wordt opnieuw berekend. Naar aanleiding van het heronderzoek ontvangen de schuldeisers een deel van de reeds gespaarde aflossingscapaciteit.

Beëindigen schuldregeling
De schuldregeling kan op twee manieren eindigen:

• Indien één of meer schuldeisers niet akkoord gaan of de cliënt zich niet aan zijn verplichtingen houdt. De schuldeisers en de cliënt worden hiervan op de hoogte gesteld met opgaaf van reden. Het dan gespaarde saldo wordt naar rato verdeeld onder de schuldeisers. Indien de cliënt wordt doorverwezen naar de WSNP, wordt het gespaarde saldo overgemaakt naar de boedelrekening van de bewindvoerder.

• Het betaalplan is afgerond

De cliënt en schuldeisers worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Als lid van de NVVK werkt Sociaal.nl Schuldsanering uitsluitend volgens de Gedragscode Schuldregeling NVVK. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de gelijkberechtiging van schuldeisers.

Schuldhulpverlening (ex) ondernemers

Voor de uitvoering van schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-ondernemers heeft Sociaal.nl Schuldsanering een team van specialisten samengesteld.

Het ondernemersteam bestaat uit een aantal medewerkers welke ruime ervaring hebben met schuldsaneringen van ondernemers en ex-ondernemers.
Medewerkers die deel uitmaken van het ondernemersteam zijn:

  • Bewindvoerders WSNP (welke ook middels toevoeging een minnelijk traject kunnen uitvoeren)
  • Fiscalisten
  • Juristen
  • Schuldhulpverleners ondernemers/ex-ondernemers
  • Financieel specialisten