link 2

Budgetbeheer

Budgetbeheer is een op maat gesneden dienst van Sociaal.nl Schuldsanering om mensen te ondersteunen bij het voorkomen/oplossen van financiële problemen. Voor het uitvoeren van budgetbeheer (en ook financieel beheer) heeft Sociaal.nl Schuldsanering ontheffing verkregen van De Nederlandsche Bank NV op het verbod op aantrekken van opvorderbare gelden en is daarmee bevoegd geld van derden te beheren.

Budgetbeheer heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een belangrijk instrument bij het voorkomen van problematische schulden (preventief budgetbeheer) en het oplossen daarvan (curatief budgetbeheer). Het budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheer van het inkomen van cliënt. Het budgetbeheer wordt altijd uitgevoerd op basis van een budgetplan.

Door middel van doorverwijzing/bemiddeling richting hulpverlenende instanties wordt gestreefd naar gedragsverandering, zodat de cliënt op termijn weer zelfstandig zijn financiën kan regelen. Voor een aantal kwetsbare groepen is langdurige hulp noodzakelijk. Budgetbeheer wordt tevens ingezet om de kans op zowel een geslaagde minnelijke- als een wettelijke schuldregeling te vergroten. Het creëren van nieuwe schulden wordt voor de cliënt beperkt en schuldeisers zijn verzekerd van (door)betaling van de lopende termijnen.