Skip to content

Wsnp

Wsnp
De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is bedoeld voor degenen die buiten hun schuld (“te goeder trouw”) in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de Wsnp is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn en dus niet meer betaald hoeven te worden. Wordt de schone lei niet gegeven, dan blijven de schulden bestaan.

Onze werkwijze
Een verzoek om te worden toegelaten tot de Wsnp kan bij de rechtbank worden ingediend als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De rechtbank roept de schuldenaar (degene die tot de Wsnp wil worden toegelaten) over het algemeen op om te verschijnen op een zitting. Tijdens deze zitting moet de schuldenaar zijn verzoek toelichten en kan de rechter vragen stellen over de situatie van de schuldenaar en over de schulden. Na de zitting wordt het verzoek beoordeeld. Het kan zijn dat de rechtbank nog nadere stukken opvraagt.

De rechtbank beoordeelt het verzoek aan de hand van de criteria van artikel 288 van de Faillissementswet.

Wanneer de rechter de toepassing van de Wsnp uitspreekt, zal de rechter tegelijkertijd een Wsnp-bewindvoerder en een rechter-commissaris aanwijzen. De Wsnp-bewindvoerder is vergelijkbaar met een curator in een faillissement. Deze bewindvoerder is geen hulpverlener, het is iemand die er in opdracht van de rechtbank op toeziet dat u (degene op wie de Wsnp van toepassing is verklaard) uw verplichtingen in het kader van de schuldsaneringsregeling nakomt. U beheert  uw eigen geld en betaalt bijvoorbeeld de eigen vaste lasten. Wanneer u niet in staat bent om uw financiën zelf te beheren, kan budgetbeheer of beschermingsbewind worden ingezet.

Wanneer de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, vervallen in de meeste gevallen alle beslagen die gelegd zijn en moeten schuldeisers hun vordering ter verificatie aan de bewindvoerder overleggen.

Gedurende de tijd dat de Wsnp van toepassing is, moet u leven van het absolute sociale minimum, het zogenaamde vrij te laten bedrag. Al het meerdere dat u verdient moet op een bankrekening van de bewindvoerder worden gestort, de boedelrekening. U moet zich inspannen om zo veel mogelijk geld voor de schuldeisers te verdienen.

U heeft in de Wsnp de volgende verplichtingen:

  • De rechter-commissaris stelt een vrij te laten bedrag vast. De hoogte van dit bedrag hangt af van bijvoorbeeld de gezinssituatie en van een aantal vaste lasten. Het vrij te laten bedrag ligt meestal iets hoger dan de beslagvrije voet. Het inkomen boven het vrij te laten bedrag moet iedere maand op de boedelrekening worden gestort. Bijzondere inkomsten, zoals bijvoorbeeld een erfenis of een belastingteruggave komen in zijn geheel ten goede aan de boedelrekening.
  • U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan.
  • U moet zo veel mogelijk inkomen zien te vergaren. Als u in staat bent om te werken, moet u dat ook doen, althans laten zien dat u actief op zoek bent naar werk. Alleen indien aangetoond kan worden dat u arbeidsongeschikt bent, vervalt deze verplichting. Een ontheffing van de sollicitatieplicht kan alleen verstrekt worden door de rechter-commissaris.
  • U moet de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd informeren over alles dat voor de Wsnp van belang is, bijvoorbeeld een verandering van het inkomen of een verhuizing.

Indien u zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de rechtbank de regeling tussentijds beëindigen.

Wanneer u de verplichtingen nakomt, zal de rechter na afloop van de Wsnp een schone lei verstrekken. De schuldeisers worden betaald voor zover er geld verzameld is, en het resterende bedrag van de vordering wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis.

Informatie
Wilt u meer informatie over de Wsnp? Klik dan op onderstaande knop. Na ontvangst van uw informatieverzoek nemen wij telefonisch contact met u op om de vervolgstappen te bespreken.