link 2

Schuldhulp

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bereiken op het volgende telefoonnummer 088 sociaal (088 762 42 25). De spreekuurtijden zijn dagelijks van 9:00 uur tot 12:00 uur. Ook kunt u een e-mail zenden aan schuldhulp@sociaal.nl of faxen naar nummer 088 762 42 99.

Eerste afspraak

Als u via de gemeente bij ons wordt aangemeld voor schuldhulpverlening, dan nemen wij binnen een week contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak vindt plaats bij u thuis of op een locatie bij de gemeente. Na afloop van het gesprek ontvangt u een afsprakenformulier waarop de gemaakte afspraken met uw schuldhulpverlener worden weergegeven. Op het formulier staat duidelijk vermeld welke afspraken u dient na te komen en welke afspraken/diensten Sociaal.nl Schuldsanering gaat uitvoeren. Ook wordt er een Plan van Aanpak opgesteld waarin staat omschreven welke trajecten er uitgevoerd zullen worden en wat de te verwachten termijnen zijn.

Stabiliseren

Soms moet er na het eerste gesprek nog één en ander worden geregeld, voordat er gestart kan worden met het regelen van de schulden. U krijgt hiervoor duidelijke instructies van uw schuldhulpverlener en waar nodig zal uw schuldhulpverlener u ondersteunen. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat u zoveel mogelijk zelf doet: de schuldhulpverlener is er uiteindelijk om regelingen te treffen tussen u en uw schuldeisers. U kunt uw schuldhulpverlener zien als een bemiddelaar.

CJIB

In een minnelijke schuldregeling is het noodzakelijk dat al uw schulden worden betrokken. Indien u boetes opgelegd hebt gekregen van het CJIB, zal onderzocht moeten worden of deze boetes in de minnelijke schuldregeling betrokken kunnen worden. Het CJIB zal op verzoek van Sociaal.nl Schuldsanering een opgave verstrekken van saneerbare boetes en niet saneerbare boetes.  Indien er niet saneerbare boetes aanwezig zijn, dient u deze boetes voor de start van de schuldregeling volledig te voldoen. De saneerbare boetes kunnen wel in de schuldregeling worden opgenomen. U dient zich wel te realiseren dat het CJIB geen kwijtschelding verleent. Indien er een schuldregeling tot stand gebracht wordt tussen u en uw schuldeisers, en het niet mogelijk is om de gehele schuld te voldoen, dient u na afloop van de schuldregeling het restant van strafrechtelijke boetes aan het CJIB te voldoen. Voor lichte verkeersboetes zal het CJIB de inning wel staken. Dit laatste geldt alleen als u drie jaar aan alle voorwaarden heeft voldaan.

Indien er strafrechtelijke vorderingen van toepassing zijn, is het CJIB op grond van zijn wettelijke executieplicht, niet bevoegd finale kwijting te verlenen. Voor vorderingen voortcloeiend uit de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, kan de inning na afloop van een positieve schuldregeling wel worden beëndigd.

Start schuldhulpverlening

Bij schuldhulpverlening worden de schuldeisers er van op de hoogte gesteld dat u bent aangemeld. De vorderingen worden bij al uw schuldeisers opgevraagd en er wordt verzocht eventuele maatregelen op te schorten, zoals beslag en /of afsluiting (houd er wel rekening mee dat wij de schuldeisers verzoeken de maatregelen op te schorten, maar dat de schuldeisers hier geen gehoor aan hoeven te geven). De schuldeisers mogen gedurende de schuldregeling de maatregelen verder voortzetten en dreigbrieven blijven sturen. Dit omdat u in het minnelijke traject zit (vrijwillige schuldregeling).

Financieel Beheer

Samen met de schuldregeling gaat financieel beheer van start. Wij openen voor u een beheerrekening bij de ABN AMRO bank zodat het financieel beheer van start kan gaan. Het financieel beheer houdt in dat wij uw inkomen zullen gaan beheren, een gedeelte inhouden voor uw schuldeisers en uw vrij te laten bedrag doorstorten op uw eigen rekening, zodat u zelf uw vaste lasten blijft betalen. Indien er budgetbeheer loopt via Sociaal.nl Schuldsanering zal er door de afdeling budgetbeheer een bedrag gereserveerd worden voor uw schuldeisers.

Vanaf het moment dat er gereserveerd wordt, gaan de 36 maanden van de schuldregeling in.

Het regelen van uw schulden

Allereerst gaan wij bekijken of het mogelijk om 100% van uw schulden te betalen. Als dit mogelijk is, zullen wij binnen een termijn van drie maanden onderhandelen met uw schuldeisers over de maandelijkse aflossingen en de duur van de afbetalingsregelingen. Er zal tussen u en de schuldeisers een overeenkomst tot stand gebracht worden.

Mocht 100% van uw schulden betalen niet mogelijk zijn, dan wordt er een schuldregeling gestart waarbij schuldeisers wordt gevraagd om een gedeelte kwijt te schelden. Zodra de schuldregeling van start gaat, gaan de vier maanden in. In deze periode worden de schuldeisers geïnformeerd over uw aanvraag en worden er betalingsvoorstellen gedaan aan al uw schuldeisers. In sommige gevallen loopt de schuldregeling iets uit door externe factoren. Indien u echter de gevraagde stukken binnen de gestelde termijn retourneert, u niet te veel schuldeisers heeft en de schuldeisers snel reageren op onze brieven, hoeft uw schuldregeling geen vertraging op te lopen.

Geslaagde regeling

Zodra al uw schuldeisers akkoord zijn gegaan met het betalingsvoorstel wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Het financieel beheer zal worden voortgezet.

WSNP

Indien de schuldeisers niet akkoord gaan met het gedane betalingsvoorstel wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. Wij zullen u een WSNP advies geven om via de rechter te proberen alsnog een oplossing te vinden voor uw schulden. In sommige gevallen kunnen we de rechter ook verzoeken om schuldeisers te dwingen om akkoord te gaan. Deze procedure heet een dwangakkoord. Meer informatie wordt per brochure aan u verstrekt of vindt u op www.Rechtwijzer.nl/Schulden .

Het reeds gespaarde saldo tijdens het financieel beheer, zal worden overgemaakt naar de boedelrekening bij uw toegewezen bewindvoerder.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.