link 2

Beschermingsbewind

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bereiken op het volgende telefoonnummer 088 sociaal (088 762 42 25). De spreekuurtijden zijn dagelijks van 9.00 uur tot 12.00 uur. Ook kunt u een e-mail zenden aan beschermingsbewind@sociaal.nl of faxen naar nummer 088 762 42 99.

Hoe meld ik mij aan?

Een ingevuld verzoekschrift tot onderbewindstelling met aanvullende gegevens dient aan ons toegezonden te worden. Indien de aanvraag compleet is, sturen wij u aanvraag door aan de rechtbank. Download het formulier hier.

De kantonrechter maakt vervolgens een zittingsdatum bekend waarbij u en Sociaal.nl Schuldsanering dient te verschijnen.

Tijdens de zitting wordt uw situatie besproken en indien de kantonrechter u niet bereid of in staat acht uw belangen te behartigen, zal onderbewindstelling worden toegekend.

De Kantonrechter bepaalt de duur van de maatregel. De maatregel eindigt, als u weer zelf de belangen kan behartigen. De kantonrechter dient de onderbewindstelling wel eerst op te heffen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek tot opheffing ingediend te worden bij de kantonrechter. Dit kunt u zelf doen maar ook familieleden, begeleider of de bewindvoerder mag dit verzoek indienen bij de kantonrechter.

De beschermingsbewindvoerder zal uw geloofs-/levensovertuiging te allen tijde respecteren.

Wat is de gang van zaken?

Zodra Sociaal.nl Schuldsanering de beschikking van de kantonrechter heeft ontvangen, wordt er een huisbezoek gepland. U ontvangt hier schriftelijk bericht over. Tevens wordt er verzocht om stukken klaar te leggen voor de bewindvoerder.

Tijdens het huisbezoek worden alle inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen en vermogen besproken. De werkwijze wordt aan u uitgelegd en de bewindvoerder neemt voor het weggaan de door u klaargelegde stukken mee.

De bewindvoerder zal vervolgens alle instanties aanschrijven. Er is een beheerrekening op uw naam geopend. Aan de instanties wordt verzocht het rekeningnummer te wijzigen en het correspondentieadres aan te passen naar het adres van Sociaal.nl Schuldsanering. Er wordt een budgetplan opgesteld.

Indien er sprake is van schulden, zullen alle schuldeisers geïnformeerd worden. Ook hen zal worden verzocht het correspondentieadres aan te passen. Zodra de financiële situatie stabiel is en het treffen van betalingsregelingen is niet mogelijk, wordt schuldhulpverlening aangevraagd indien dit voor u van toepassing is.

Maandelijks ontvangt u afschriften van de beheerrekening. Hierdoor blijft het voor u mogelijk uw financiën in te zien en houdt u het overzicht. Bij Sociaal.nl Schuldsanering heeft u de mogelijkheid om in te loggen op de Webportal. Dit houdt in dat u te allen tijde online uw beheerrekening kunt raadplegen.

Taken beschermingsbewindvoerder

Werkzaamheden tijdens intake:

 • Aanvragen beschermingsbewind en bijstaan van de zitting;
 • In kaart brengen van vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen;
 • Aanvragen inkomsten (toeslagen, uitkering, bijzondere bijstand);
 • Aanvragen of stopzetten Persoon Gebonden Budget (PGB);
 • Beschrijven van de boedel.

Taken tijdens bewind:

 • Belastingaangifte box 1 (indien u het betreffende jaar uiterlijk 1 februari onderbewind bent gesteld);
 • Aanvragen toeslagen;
 • Aanvragen uitkering;
 • Aanvragen bijzondere bijstand;
 • Aanvragen van eventuele kwijtschelding voor lokale belastingen;
 • Indienen aanvraag AWBZ;
 • Afsluiten van verzekeringen;
 • Contacten met diverse instellingen;
 • Doorbetalen van de vaste lasten (mits uw budget dit toelaat);
 • Behandelen van de post;
 • Jaarlijkse verslaglegging aan de rechtbank (rekening en verantwoording).

Niet tot gewone taken tijdens bewind behoren:

 • Bewind bij ondernemersactiviteiten;
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gemachtigd is;
 • Problematische schuldsanering (wel doorverwijzen);
 • Ontruiming van de woning voorkomen;
 • Belastingaangifte box 2 en 3;
 • Frequent naar zitting kantonrechter (afhankelijk van afstand);
 • Bijwonen WNSP zitting;
 • Aangifte inbraak, mishandeling;
 • Beheer van Persoon Gebonden Budget (PGB).

Handelingen die de bewindvoerder niet mag verrichten:

 • Handelingen met betrekking tot de persoon;
 • Persoonlijke voorwerpen vervreemden.

 Wat verwachten wij van u:

 • De ontvangen post doorsturen naar Postbus 769, 1440 AT te Purmerend;
 • Informeren over alle zaken die van belang zijn;
 • Wijzigingen doorgeven;
 • Eventuele ontvangen inkomsten doorstorten naar de beheerrekening.

Opheffing van onderbewindstelling:

Indien u van mening bent dat de onderbewindstelling opgeheven dient te worden om welke reden dan ook, dan dient u uw verzoek tot opheffing van onderbewindstelling schriftelijk in te dienen bij de kantonrechter. Vermeld in de brief altijd uw BM nummer en de reden van opheffing.

De kantonrechter zal na ontvangst van uw brief bij ons om nadere toelichting vragen. Na ontvangst van onze reactie zal de kantonrechter op uw verzoek beslissen. Indien de kantonrechter het noodzakelijk acht, zal er een zitting gepland worden. Tijdens deze zitting wordt de zaak besproken en de kantonrechter neemt uiteindelijk de beslissing.