link 2

Ik ben cliënt

Bent u al bekend bij Sociaal.nl? Klik dan links op een van de knoppen om verder te gaan.

Heeft u schulden en komt u zelf niet uit? Wacht dan niet te lang en neem contact op met uw gemeente. De gemeente is verplicht om u te helpen of te verwijzen. Zij stellen hier wel voorwaarden aan. Aan de andere kant mag u verwachten dat u binnen vier weken een gesprek heeft waarin uw hulpvraag wordt vastgesteld. Als er bedreigende schulden zijn, bijvoorbeeld omdat u wordt ontruimd uit uw woning of wordt afgesloten van gas en elektra, dan vindt er binnen 3 werkdagen al een gesprek plaats.

Wat is schuldhulpverlening?

Mensen die problemen hebben met hun schulden, kunnen bij hun gemeente aankloppen voor hulp. Elke gemeente is verplicht om iemand met schulden de mogelijkheid tot schuldhulpverlening te bieden. Gemeenten kunnen de schuldhulpverlening op verschillende manieren organiseren. Ze kunnen het zelf uitvoeren, maar ook uitbesteden aan bijvoorbeeld Sociaal.nl Schuldsanering.

Schuldhulpverlening begint met een aanmelding, waarna er een adviesgesprek of een intakegesprek volgt. Bij een adviesgesprek kan iemand met de verkregen informatie zelf de schulden regelen. Bij een intakegesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin de in te zetten trajecten, afspraken en termijnen worden opgenomen. Na ondertekening van het plan van aanpak, zal de schuldhulpverlener de schuldhulpverlening uitvoeren zoals is afgesproken.

Het uitgangspunt is dat alle schulden worden afbetaald. Dat is niet in alle gevallen mogelijk, dus komt het vaak voor dat er een voorstel wordt gedaan aan alle schuldeisers om na een traject van 3 jaar het restant van de schuld kwijt te schelden.

Sociaal.nl Schuldsanering werkt bij de uitvoering van alle activiteiten in het kader van schuldhulpverlening volgens de richtlijnen van de NVVK. Er zijn geen wachtlijsten en wij voldoen aan alle termijnen die wettelijk (in de Wgs) bepaald zijn.

Voor meer informatie kunt u mailen naar schuldhulp@sociaal.nl.

Schuldhulpverlening voor ondernemers

Voor schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers, heeft Sociaal.nl Schuldsanering een speciaal ondernemersteam samengesteld. Het ondernemersteam van Sociaal.nl Schuldsanering bestaat uit medewerkers van de financieel juridische afdeling, de afdeling bewindvoering Wsnp en de afdeling schuldhulpverlening. Alle medewerkers hebben ruime werkervaring op het gebied van (ex-) ondernemingen en een Hbo- of universitaire opleiding afgerond. De functies van de medewerkers welke deel uitmaken van het ondernemersteam zijn:

 • Bewindvoerders Wsnp (die ook een minnelijk traject kunnen uitvoeren)
 • Fiscalisten
 • Juristen
 • Schuldhulpverleners
 • Ondernemers/ex-ondernemers
 • Financieel specialisten

Bij schuldhulpverlening aan ondernemers is ons doel om de financiële weerbaarheid van de onderneming te vergroten teneinde de ondernemer in staat te stellen een verantwoord beheer over de eigen financiën te voeren. De schuldhulpverlener neemt een neutrale rol in en spant zich in om ten behoeve van de ondernemer met alle schuldeisers tot een structurele oplossing van de schuldenproblematiek te komen. De ondernemer kan een succesvolle doorstart maken of kan zijn bedrijf beëindigen op een wijze waarbij hij na de schuldsanering van 3 jaar schuldenvrij is. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de schuldeisers, waarbij altijd het gelijkheidsbeginsel wordt toegepast.

Er is geen wachttijd en binnen 2 weken na aanmelding, wordt er een intakegesprek gepland. Tijdens de intake is er aandacht voor het ontstaan van de situatie, de bedrijfseconomische en juridische aspecten waaronder (maar niet uitsluitend) de leveringscontracten, de algemene voorwaarden en de financiële overeenkomsten, van de schuldsituatie van zowel de ondernemer als de onderneming. Ook de mogelijkheden om de situatie te stabiliseren en te verbeteren worden onderzocht, bijvoorbeeld door het (laten) verzorgen van de belastingaangiften en aanvragen van voorliggende voorzieningen. Tot slot wordt de ondernemer geïnformeerd over de verplichtingen tijdens het traject en de verwachtingen die hij mag hebben van Sociaal.nl Schuldsanering. Aan de hand van dit gesprek zal er een Plan van Aanpak worden opgesteld, waarin de verdere aanpak, verwachte doorlooptijden en einddoel worden vermeld. Dit Plan van Aanpak wordt bij Sociaal.nl Schuldsanering binnen 8 weken opgesteld. Als de ondernemer instemt met dit plan, zal het voorgestelde traject worden uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar schuldhulp@sociaal.nl.

Wat is budgetbeheer?

Het product budgetbeheer is een op maat gesneden dienst van Sociaal.nl Schuldsanering om mensen te ondersteunen bij het oplossen van hun financiële problemen. Het budgetbeheer omvat bij Sociaal.nl Schuldsanering alle activiteiten in het kader van het beheer van het inkomen en uitgaven van de cliënt. De overeenkomst tot budgetbeheer komt in beginsel op vrijwillige basis tussen cliënt en budgetbeheerder tot stand.

Budgetbeheer heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een belangrijk instrument bij het voorkomen van problematische schulden (preventief budgetbeheer) en het oplossen daarvan (curatief budgetbeheer). Het budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheer van het inkomen en uitgaven van cliënt. Het budgetbeheer wordt altijd uitgevoerd op basis van een budgetplan.

Door middel van doorverwijzing/bemiddeling richting hulpverlenende instanties wordt gestreefd naar gedragsverandering, zodat de cliënt op termijn weer zelfstandig zijn financiën kan regelen. Voor een aantal kwetsbare groepen is langdurige hulp noodzakelijk. Budgetbeheer wordt tevens ingezet om de kans op zowel een geslaagde minnelijke- als een wettelijke schuldregeling te vergroten. Het creëren van nieuwe schulden wordt voor de cliënt beperkt en schuldeisers zijn verzekerd van (door)betaling van de lopende termijnen.

Bij aanvang van budgetbeheer, wordt de budgetbeheerovereenkomst ondertekend. Hierin staan wederzijdse afspraken omtrent het verloop van het traject. Daarnaast wordt een budgetplan opgesteld. Het budgetplan wordt door de budgetbeheerder in overleg met de cliënt opgesteld. De omvang van het budgetplan wordt in belangrijke mate bepaald door de gekozen vorm van budgetbeheer.

Het plan kan afspraken bevatten over de betalingen van de vaste lasten, het verzorgen van de reserveringen voor niet maandelijkse betalingen en de hoogte van het huishoudgeld.

De volgende stap is dat de budgetbeheerder gemachtigd wordt door de cliënt om betalingen te verrichten via een beheerrekening waarop het inkomen van de cliënt wordt gestort. De budgetbeheerder doet alleen betalingen ten laste van de budgetrekening als de rekening op het moment daarvan over een toereikend saldo beschikt. Roodstanden op de budgetrekening zijn niet toegestaan en ook niet mogelijk.

Daarnaast adviseert de budgetbeheerder de cliënt op basis van zijn kennis en ervaring met financiële zaken tot een verantwoorde besteding van zijn beschikbare financiële middelen.

Budgetbeheer wordt afgebouwd als de financiële situatie van de cliënt voldoende stabiel is en de cliënt door bijvoorbeeld budgetbegeleiding of een cursus in staat is om op verantwoorde wijze met het eigen budget om te gaan. Beëindigen van budgetbeheer doen wij geleidelijk, om er zeker van te zijn dat de cliënt aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De cliënt krijgt stapsgewijs verantwoordelijkheid voor de betaling van vaste lasten, door betalingen te schrappen uit het budgetplan en het huishoudgeld te verhogen.

Uiteindelijk zal de cliënt beschikken over zijn gehele budget en is hij zelf verantwoordelijk voor het betalen van alle vaste lasten. Door de cliënt steeds meer verantwoordelijkheden te geven, bevorderen en toetsen wij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt.

Budgetbeheer wordt door Sociaal.nl Schuldsanering als een tijdelijke voorziening gezien en wordt hierdoor in beginsel niet langer dan 3 jaar aangeboden. Indien de situatie van de cliënt er echter om vraagt om budgetbeheer langer dan 3 jaar te behouden, kan hier vanaf worden geweken.

Voor het uitvoeren van budgetbeheer (en ook financieel beheer) heeft Sociaal.nl Schuldsanering ontheffing verkregen van De Nederlandsche Bank NV op het verbod op aantrekken van opvorderbare gelden en is daarmee bevoegd geld van derden te beheren.

Cliëntenspreekuren

Budgetbeheer Maandag t/m Vrijdag
09.00 tot 11.00 uur
(voor een aantal gemeenten tot 12:00 uur)
T. 088-sociaal (088-7624225)

Voor meer informatie kunt u mailen naar budgetbeheer@sociaal.nl . Wilt u budgetbeheer aanvragen? Download hier het aanvraagformulier.

Budgetcoaching

Goed om kunnen gaan met geld en het in evenwicht krijgen en houden van de inkomsten en uitgaven is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Soms is het nodig dat een professional door middel van maatwerk samen met de desbetreffende persoon de financiën van betrokkene doorneemt. Dat er gekeken wordt naar welke competenties iemand reeds beheerst en welke competenties nog ontwikkeld moeten worden zodat hij/zij zelfstandig zijn/haar financiën kan beheren.

Sociaal.nl Schuldsanering biedt middels het product budgetcoaching de mogelijkheid om cliënten inzicht te laten verkrijgen in het inkomen- en uitgavenpatroon.

Het doel van budgetcoaching is gericht op het stimuleren en motiveren van de cliënt en het bieden van ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in zijn inkomsten- en uitgaven. Het voeren van een overzichtelijke administratie en budgettering wordt door middel van een interactief leerproces vorm gegeven. Gestreefd wordt naar het bewerkstelligen van gedragsverandering om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Met een door Sociaal.nl Schuldsanering zelf ontwikkelde competentietest, wordt gemeten en geanalyseerd welke competenties iemand heeft en welke competenties extra aandacht/begeleiding nodig hebben. Globaal kunnen de volgende onderdelen tijdens de budgetcoaching behandeld worden:

 • Openen en ordenen van de post;
 • Inzicht in inkomsten en uitgaven;
 • Opzetten overzichtelijke administratie;
 • Doornemen huishoudelijke uitgaven;
 • Leren om te gaan met betalingsopdrachten;
 • Inzicht geven in gedrag en gedragsveranderingen bij de cliënt;
 • Kas en begroting.

Budgetcoaching is een product dat gericht is op maatwerk. Dit betekent dat de budgetcoach samen met de betrokken persoon gaat kijken op welke onderdelen extra vaardigheden dienen te worden ontwikkeld en welke handvatten meegegeven kunnen worden, zodat de cliënt zelfstandig zijn financiën kan beheren.

In een periode van maximaal twee maanden, vinden in beginsel twee coachingsgesprekken plaats. Deze gesprekken zullen bij de cliënt thuis plaatsvinden. Centraal in het coachingstraject is het aanbieden van handvatten en het werken aan gedragsverandering.

Om de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken, worden er opdrachten gegeven die vervolgens met cliënt worden besproken. De begeleiding is altijd gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Er wordt gewerkt aan het volgende resultaat:

 • Cliënt voldoet aan alle competenties van de competentietest;
 • De cliënt heeft inzicht in inkomsten en uitgaven;
 • De cliënt voert overzichtelijke administratie;
 • Er zijn geen nieuwe betalingsachterstanden ontstaan;
 • De cliënt kan omgaan met betalingsopdrachten;
 • De cliënt weet wat er gedaan moet worden als er financiële problemen dreigen te ontstaan.

Door middel van het gezamenlijk maken van de opdrachten en het meegeven van taken, vindt het leerproces plaats vanuit de client zelf.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Budgetcoaching@sociaal.nl.

Cursus Omgaan met geld

Sociaal.nl Schuldsanering biedt middels de budgetcursus Omgaan met geld de mogelijkheid aan cliënten om inzicht te verkrijgen in het inkomen- en uitgavenpatroon. Naast het verkrijgen van inzicht staat het vergroten van de zelfredzaam- en zelfstandigheid van cursisten centraal. Een budgetcursus wordt op maat aangeboden en naar wens van de opdrachtgever afgetemd op de doelgroep. Er wordt standaard gewerkt met materiaal dat het Nibud beschikbaar stelt, aangevuld met door Sociaal.nl Schuldsanering ontwikkelde lesstof.

Het doel van de budgetcursus is gericht op het aanleren en verbeteren van vaardigheden en inzichten die nodig zijn om een financieel verantwoorde huishouding te voeren. Denk hierbij aan het maken van een budgetplan en bijhouden van een kasboek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan besparingsmogelijkheden en voorzieningen die de overheid en gemeente bieden. Hierbij kan gedacht worden aan opzeggen van abonnementen en belastingtoelagen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. Het voeren van een overzichtelijke administratie en budgettering wordt door middel van een interactief leerproces vorm gegeven. Gestreefd wordt naar het bewerkstelligen van gedragsverandering om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Budgetcursus: Hoe werkt het?

Een budgetcursus wordt gegeven voor groepen van 8 tot 15 cursisten. De budgetcursus betreft 8 bijeenkomsten van 3 uur binnen een periode van 3 maanden, waarvoor de cursist na afronding een certificaat ontvangt. Om de budgetcursus voldoende af te ronden mag de cursist maximaal eenmaal afwezig zijn, waarbij de afwezigheid voor aanvang van de bijeenkomst moet zijn gemeld aan de cursusleider. Ook dient de inzet minimaal 7 maal als voldoende te zijn beoordeeld door de cursusleider. In bijzondere gevallen kan hiervan in overeenstemming met de opdrachtgever worden afgeweken.

De budgetcursus wordt in groepen gegeven, waarmee een interactief leerproces wordt gecreëerd en initiatief en inbreng van de cursisten wordt gevraagd. Door problemen en valkuilen die door de cursisten worden ervaren te bespreken en over en weer advies te geven, leren de cursisten naast de begeleiding van de cursusleider ook van elkaar.

De volgende zaken worden in ieder geval tijdens de budgetcursus behandeld:

 • Inzicht in inkomsten en uitgaven;
 • Schulden voorkomen;
 • Toeslagen, voorzieningen en kwijtschelding aanvragen;
 • Leren om te gaan met betalingsopdrachten;
 • Sparen en besparen;
 • Kas en begroting.

Naast het volgen van de bijeenkomsten wordt gestreefd naar integratie van het geleerde in de thuisomgeving van cursisten. Om dit te kunnen toetsen krijgen cursisten na iedere bijeenkomst een opdracht mee om thuis uit te voeren. Met het bespreken van de uitvoering van deze opdracht wordt de volgende budgetcursus gestart.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Budgetcoaching@sociaal.nl.

Wat is beschermingsbewind?

Om beschermingsbewind op een professionele wijze uit te voeren, is Sociaal.nl Schuldsanering lid van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheer (BPBI).

Beschermingsbewind is een gerechtelijke maatregel welke is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onder titel 19. Deze maatregel is bedoeld voor meerderjarige die door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. De maatregel houdt in dat alle of een deel van de goederen onder bewind worden gesteld. Onderbewindstelling is ter bescherming van het vermogen van de persoon. Een beschermingsbewindvoerder behartigt de belangen voor de onder bewind gestelde goederen. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder het bewind is gesteld. Onder ‘ beheren’ wordt verstaan, goed zorg te dragen voor de instandhouding van de onder bewind gestelde goederen en de normale exploitatie daarvan, alsmede het voeren van een administratie daarover. De onderbewind gestelde persoon blijft handelingsbekwaam, dit houdt in dat de persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen. Degene die onderbewind is gesteld kan niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Indien de betrokkene hierover wil beschikken is er toestemming nodig van de bewindvoerder.

Aanvraag

Aanvraagformulier beschermingsbewind
Een aanvraag voor onderbewindstelling dient te worden ingediend bij de rechtbank, sector kanton. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’ van het ministerie justitie. Hiervoor is geen advocaat nodig. In de eerste plaats kan deze maatregel door de betrokkene zelf worden ingediend. Tevens kunnen de partner en familieleden tot in de vierde graad een verzoek tot onderbewindstelling indienen. Bij de aanvraag kan worden verzocht welke goederen wel en niet onder het bewind vallen. Daarnaast kan de betrokkene een voorstel doen voor de te benoemen bewindvoerder. In de beslissing tot onderbewindstelling vermeldt de rechter wie de bewindvoerder is en welke goederen onder het bewind vallen. Het is niet altijd noodzakelijk om alle goederen van iemand onder bewind te stellen.

Einde maatregel

De maatregel eindigt, als de persoon om wie het gaat weer zelf de belangen kan behartigen. De kantonrechter dient de onderbewindstelling wel eerst op te heffen. Dit gebeurt als er geen redenen meer zijn voor de maaregel. Indien de rechter de maatregel heeft opgelegd voor een bepaalde periode eindigt de maatregel als die periode is verstreken.

Cliëntenspreekuren

Beschermingsbewind maandag tot en met vrijdag
09.00 tot 11.00 uur
T. 088-7624218

Voor meer informatie kunt u mailen naar beschermingsbewind@sociaal.nl .

Wat is Wsnp?

Lukt het ondanks alle mogelijkheden en inspanningen toch niet om tot een akkoord met de schuldeisers te komen, dan kunt u toegelaten worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP). De rechtbank stelt een bewindvoerder aan. Het slagen van de schuldsaneringsregeling is vooral uw eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u een actieve houding verwacht bij het naleven van de verplichtingen.

Postblokkade

Op uw adres is een postblokkade ingesteld. Dit betekent dat Post NL al uw post doorstuurt naar de bewindvoerder. De postblokkade is een controlemiddel, van uw poststukken worden geen kopieën gemaakt. De post wordt geopend om na te gaan of er zaken in staan die van belang zijn voor de regeling, zoals bijvoorbeeld of er nieuwe schulden zijn ontstaan. De post wordt verzameld en iedere dag aan u doorgestuurd. U krijgt uw post dus aanzienlijk vertraagd. Als de bewindvoerder constateert dat u afspraken dreigt te missen neemt de bewindvoerder telefonisch contact met u op. De postblokkade vervangt de informatieplicht niet. U dient uit eigen beweging de bewindvoerder te informeren over belangrijke post en deze naar de bewindvoerder op te sturen. Zoals bijvoorbeeld aanpassing van de hoogte van huur en zorgtoeslag, huurverhoging, wijzigingen in inkomen, reacties op sollicitaties.

Op de aan u doorgestuurde post staat de mededeling: “van bewindvoerder aan saniet”, voorzien van de handtekening van uw bewindvoerder. Dit is nodig omdat de postbode dan weet dat de post bij u mag worden bezorgd.

Indien u rechtstreeks post ontvangt die van belang is voor de schuldsanering dan moet u hiervan een kopie maken en deze opsturen naar uw bewindvoerder.

Post NL hoort te selecteren op naam en voorletters, waardoor post voor huisgenoten die niet in de WSNP zitten, direct aan hen doorgestuurd wordt. Dit gaat helaas niet altijd goed, waardoor ook hun post soms eerst naar de bewindvoerder gestuurd wordt. Hier kan de bewindvoerder niets aan doen.

De postblokkade wordt na 13 maanden automatisch opgeheven, maar kan door de bewindvoerder worden verlengd voor zolang hij/zij dit nodig acht.

Boedelbijdrage

De wettelijke schuldsaneringsregeling duurt minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar.

Gedurende deze periode moet op een speciale rekening (de boedelrekening) maandelijks het geld dat u moet afdragen overgemaakt worden. Dit geld is bestemd om (een deel van) uw schulden af te lossen.

U ontvangt van uw bewindvoerder een brief met daarin vermeld het nummer van de boedelrekening en de hoogte van “het vrij te laten bedrag” (vtlb). Dit is het bedrag dat u maandelijks te besteden heeft voor uw vaste lasten en uw boodschappen, kleding etc. Het vrij te laten bedrag wordt door de rechtbank bepaald op 95% of 100% van de bijstandsnorm. Voor uitkeringsgerechtigden 95% en voor werkenden 100%. Er kunnen correcties zijn voor huur, ziektekosten, noodzakelijke autokosten en kosten voor kinderopvang. Alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag moet u zelf overmaken naar de boedelrekening. Onder inkomsten worden ook de heffingskorting van de belastingdienst, kostgeld, alimentatie, aanvullende uitkeringen e.d. verstaan. Huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag zijn geen inkomsten. Ontvangen toeslagen van de periode voor de WSNP moeten wel overgemaakt worden naar de boedelrekening. U moet zelf berekenen wat u maandelijkse totale inkomsten zijn. Als u hier het vrij te laten bedrag van afhaalt, dan weet u welk bedrag u maandelijks moet overmaken.

Als u tijdens de regeling geld ontvangt boven het vrij te laten bedrag moet u dit geld overmaken op de boedelrekening. U moet dan denken aan al het inkomen dat u boven dit bedrag ontvangt zoals  belastingteruggaven, geld uit een erfenis, maar ook geld dat u wint in een loterij en giften. Contant geld dat wordt aangetroffen in de post wordt door de bewindvoerder op de boedelrekening overgemaakt.

Het is van belang om tijdig en juist aangifte te doen bij de belastingdienst, de eventuele teruggaven van de belastingdienst dienen ook naar de boedelrekening overgemaakt te worden.

Alle teruggaven van de belastingdienst over een jaar dat u in de WSNP heeft gezeten moeten naar de boedelrekening overgemaakt worden, ook als deze teruggaven pas na het einde van de WSNP worden ontvangen.

Van het vakantiegeld moet een gedeelte overgemaakt worden naar de boedelrekening. Het vrij te laten vakantiegeld bedraagt ook 95% of 100% van de bijstandnorm, berekend over het aantal maanden dat iemand in de regeling zit vanaf datum uitspraak WSNP. De draagkrachtberekening vermeldt dit bedrag. De meest recente berekening geldt.

Sollicitatieplicht

U moet zich inspannen om de boedelbijdrage te vergroten bijvoorbeeld door het vinden van werk wanneer u een uitkering heeft. Als u parttime werkt moet u alles in het werk stellen om fulltime te gaan werken. U moet streven naar een minimale werkweek van 36 uur. Zolang u geen werk heeft gevonden of niet 36 uur per week betaalde arbeid verricht, moet u minimaal 4 aantoonbare schriftelijke sollicitaties per maand doen. Dit zijn geen open sollicitaties, maar gerichte sollicitaties op openstaande vacatures. Kopieën van de vacature, de sollicitatiebrief en de reactie van de werkgevers hiervan moet u maandelijks aan de bewindvoerder sturen. Sollicitaties mogen niet opgespaard worden. Tevens moet u zich inschrijven bij drie verschillende uitzendbureaus en het UWV. Hiervan moet u de inschrijfbewijzen opsturen naar de bewindvoerder. Als u niet in staat bent om (fulltime) te werken, dan moet u dit aantonen met een arbeidsongeschiktheidsverklaring of een keuringsrapport van bijvoorbeeld het UWV.

Zolang de bewindvoerder geen (recent) bewijsstuk heeft op basis waarvan een ontheffing door de rechter-commissaris is verleend, blijft de sollicitatieplicht bestaan. U kunt door de bewindvoerder worden verplicht u te laten keuren door de GGD in uw regio. Na ontvangst van een keuringsrapport zal worden beoordeeld of en in hoeverre u wordt vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zolang er geen ontheffing van de sollicitatieplicht van de rechter-commissaris is, geldt voor u de sollicitatieplicht.

Blokkade bankrekening

Vanaf het moment dat uw bank hoort dat u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering zal de bank waarschijnlijk uw rekening blokkeren. Als dit gebeurt moet u de bewindvoerder op de hoogte stellen. Uw bewindvoerder kan de bank per fax verzoeken de rekening te deblokkeren. Doorgaans kunt u binnen 1 of 2 werkdagen weer over uw rekening beschikken.

Als er sprake was van een roodstand op uw rekening zal de bewindvoerder de bank verzoeken deze schuld in te dienen. U kunt in de schuldsanering alleen over een rekening zonder roodstand beschikken. Als de bank de blokkade heeft opgeheven kunnen de betaalfaciliteiten zijn verminderd. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer via automatische incasso betalen. Houdt u hier rekening mee in verband met de betaling van uw vaste lasten.

Betalingsverplichtingen

U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan tijdens de schuldsaneringsregeling. Het is daarom belangrijk dat u uw lopende vaste lasten op tijd betaalt. Als er wel nieuwe schulden ontstaan kan dit tot gevolg hebben dat de regeling voortijdig wordt beëindigd en u in staat van faillissement wordt gesteld. Als blijkt dat u niet in staat bent om op bijstandsniveau rond te komen, kan uw bewindvoerder verlangen dat uw inkomen beheerd gaat worden. Als u een inkomen onder bijstandniveau heeft, bent u zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw inkomen wordt aangevuld met bijvoorbeeld aanvullende bijstand van de Sociale Dienst. Voor informatie over bijstandniveau en of u in aanmerking komt voor een aanvulling, verwijs ik u naar de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente waar u woont.

Informatieplicht

Alle wijzigingen in uw persoonlijke en financiële omstandigheden dient u gevraagd en ongevraagd direct door te geven aan uw bewindvoerder (b.v. ander werk, verhuizing, geboorte, overlijden). Voor wijzigingen die financiële gevolgen hebben (b.v. huwelijk, ander werk, verhuizen, samenwonen, erfenis, kostgangers in huis krijgen), moet u vooraf toestemming aan de bewindvoerder vragen. Voor het aanvaarden van een erfenis dient de bewindvoerder te tekenen, u mag dus niet zelf tekenen. Indien u tijdelijk niet te bereiken bent, bijvoorbeeld omdat u op vakantie wilt gaan (naar het buitenland) dient u ruim voor vertrek toestemming te vragen aan uw bewindvoerder. Als uw bewindvoerder verzoekt om gegevens aan te leveren dient u daar direct gehoor aan te geven. Tevens bent u verplicht een telefoonnummer aan bewindvoerder door te geven waar u bent te bereiken voor eventuele vragen die belangrijk zijn voor het verloop van uw schuldsanering.

Belangrijke poststukken die via de postblokkade zijn doorgestuurd aan u, dient u als nog op te sturen aan de bewindvoerder. De postblokkade vervangt de informatieplicht niet. U dient de bewindvoerder te informeren over belangrijke post en deze aan de bewindvoerder op te sturen. Bijvoorbeeld aanpassing van de hoogte van huur en zorgtoeslag, huurverhoging, wijzigingen in inkomen en reacties op sollicitaties.

In het kader van de informatieplicht wordt van u verwacht dat u maandelijks het informatieformulier (uitgereikt tijdens het huisbezoek) opstuurt naar de bewindvoerder tezamen met uw inkomensspecificatie en indien van toepassing de sollicitatieactiviteiten.

Boedel

Alle goederen die u heeft op het moment dat u wordt toegelaten tot de WSNP en alle goederen die u tijdens de regeling verkrijgt vallen in de boedel, tenzij deze niet bovenmatig zijn. Bij bovenmatig moet u denken aan: auto, antiek, kostbaarheden, verzamelingen,waardepapieren, caravan, boot, belastingteruggaven e.d. Van de bovenmatige boedel wordt een beschrijving gemaakt, die u moet ondertekenen. U bent niet meer bevoegd over deze goederen te beschikken. Deze boedel zal worden verkocht en de opbrengst zal worden gestort op de boedelrekening. Als achteraf blijkt dat u kostbaarheden buiten beeld hebt gehouden is dit een reden om de schuldsanering voortijdig te beëindigen en u failliet te verklaren. U bent dan weer volledig aansprakelijk voor al uw schulden.

Schulden

De schuldeisers die vermeld zijn in de verklaring van de rechtbank worden aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen. U mag niet meer betalen aan schulden die in de regeling vallen. Gelegde beslagen op uw inkomen komen te vervallen.

Schulden die zijn ontstaan nadat de WSNP is uitgesproken moeten door u worden betaald. Deze vallen niet onder de regeling. U moet uw vaste lasten daarom tijdig betalen. U mag geen nieuwe leningen afsluiten of roodstanden laten ontstaan. Ook dit kan een reden zijn om de schuldsanering te beëindigen.

Taak bewindvoerder

De taak van de bewindvoerder is in eerste instantie het inventariseren van uw schulden, het beheren van de boedel en controleren van de inkomsten. Daarnaast controleert de bewindvoerder of u uw verplichtingen tijdens de regeling nakomt. U kunt bij de bewindvoerder terecht met vragen over uw schuldsanering maar de bewindvoerder is geen hulpverlener. De bewindvoerder brengt regelmatig verslag uit aan de rechter-commissaris. Van dat verslag ontvangt u een kopie. Als blijkt dat u extra hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het beheren van uw inkomen, moet u hier zelf voor zorg dragen of zal de bewindvoerder u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.

Sancties

Als blijkt dat u bewust schulden of andere omstandigheden heeft verzwegen bij het verzoek om te worden toegelaten tot de WSNP, kan dat tot gevolg hebben dat de WSNP tussentijds beëindigd wordt en/of dat u door de rechtbank in staat van faillissement wordt gesteld. Of dat de WSNP zonder schone lei” wordt beëindigd.

Ook als u tijdens de WSNP inkomsten verzwijgt, de boedelbijdrage niet betaalt (of te weinig betaalt), de bewindvoerder niet tijdig of volledig informeert, de sollicitatieplicht niet nakomt en/of nieuwe schulden laat ontstaan kan de rechtbank beslissen de regeling eerder te beëindigen. Uw WSNP kan bij tussentijdse beëindiging worden omgezet in een faillissement. Als het faillissement wordt opgeheven/beëindigd kunnen uw schuldeisers weer bij u aankloppen om betaling te eisen. U kunt na een faillissement pas na 10 jaar weer in aanmerking komen voor een wettelijke schuldsanering.

Verificatievergadering en saneringsplan

Tijdens de looptijd van de WSNP of na beëindiging wordt er een verificatievergadering gehouden. Het is per rechtbank verschillend op welk moment de verificatievergadering zal plaatsvinden. U moet hiervoor naar de rechtbank komen, tenzij er geen onduidelijke of betwiste vorderingen zijn. Wanneer er geen onduidelijke of betwiste vorderingen zijn vindt de verificatievergadering pro forma plaats, dit houdt in dat u niet naar de rechtbank hoeft te komen. Schuldeisers krijgen hier ook een uitnodiging voor. Er wordt tijdens deze vergadering gekeken welke schuldeisers hun vordering hebben ingediend. Er wordt gekeken naar eventueel betwiste vorderingen. De schuldenlast die definitief wordt vastgesteld na een verificatie is ook de schuldenlast die in aanmerking komt voor uitbetaling na afloop van de WSNP. Schuldeisers die na verificatie nog een vordering willen indienen kunnen dit niet meer doen. Een verificatievergadering wordt altijd gepubliceerd op het Centraal Insolventie Register zodat iedereen kennis kan nemen van de vaststelling van de schuldenlast.

Beëindigingzitting

De looptijd van de regeling is doorgaans 3 jaar. Als u zich houdt aan de verplichtingen in de schuldsanering dan zal een beëindigingzitting worden gehouden op de rechtbank. Tijdens deze zitting zal door de rechtbank worden beoordeeld of u zich aan alle verplichtingen heeft gehouden. Is dit het geval dan zal de rechtbank de “schone lei” verlenen.

Als gedurende de regeling blijkt dat u zich niet houdt aan de verplichtingen die de wet stelt, dan kan de rechtbank, de bewindvoerder of een schuldeiser een verzoek doen om de schuldsaneringsregeling voortijdig te beëindigen. Er zal dan een zitting worden gehouden. Als de rechtbank vindt dat u zich niet houdt aan de regels dan zal de schuldsaneringsregeling worden beëindigd en kan een faillissement worden uitgesproken.

U krijgt dan een curator toegewezen. Een schone lei is in het faillissement niet mogelijk.

Schone lei

Als de schone lei wordt toegekend betekent dit dat (het restant van) uw schuldenlast wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat uw schuldeisers, voor het onbetaalde deel van uw schulden, u niet meer tot betalen mogen dwingen.

Uw schuldeisers kunnen u wel weer aanspreken wanneer blijkt dat u zich gedurende de regeling niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Daarbij geldt dat indien u na de regeling nog een betaling doet op een van de schulden die onder de werking van de regeling viel, u dat bedrag niet kunt terugvorderen.

U komt in aanmerking voor de schone lei als u zich heeft gehouden aan de voorwaarden zoals hiervoor zijn omschreven. Het bedrag dat op de boedelrekening staat zal, nadat de schone lei door de rechtbank is uitgesproken en na aftrek van het salaris van de bewindvoerder en de publicatiekosten, worden verdeeld onder de schuldeisers.

De schuldsaneringsregeling eindigt formeel na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Mochten hierna nog belastingteruggaven worden ontvangen over jaren voor en tijdens de WSNP vallen deze in de boedel en dienen de bedragen te worden overgemaakt naar de boedelrekening.

Cliëntenspreekuren

Bewindvoering WSNP Maandag t/m Donderdag
09.00 tot 11.00 uur
T. 088 sociaal (088 762 42 25)

Meer informatie

Voor meer informatie gaat u naar www.Rechtwijzer.nl/schulden of kunt u mailen naar bewindvoering@sociaal.nl.

Klachten

Hebt u een klacht? Download het klachtenformulier hier.